Nhập khẩu dữ liệu từ excel

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu từ excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép nhập khẩu dữ liệu kế toán từ tệp Excel vào phần mềm. Gồm các loại dữ liệu sau:

o Danh mục vật tư hàng hóa

o Danh mục công cụ dụng cụ

o Danh mục khách hàng nhà cung cấp

o Danh mục tài sản

o Số dư vật tư hàng hóa. CCDC tồn kho

o Số dư vật công cụ dụng cụ đang sử dụng

o Chứng từ phát sinh

Cách thao tác

Vào Menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ Excel,

R18_01

Chương trình xuất hiện giao diện Nhập khẩu

R18-2

Nhấn <<Tiếp theo>> để chuyển sang bước chọn nguồn dữ liệu

Chọn đường dẫn dữ liệu, sheet chứa dữ liệu, chọn tiêu đề dòng. Thông thường sau khi chọn tệp nhập khẩu chương trình tự động chọn sheet đầu tiên là sheet chứa dữ liệu và dòng đầu tiên là dòng tiêu đề cột

R18-3

Chú ý: tiêu đề dòng là số thứ tự của dòng tiêu đề trên trang excel. VD như tiệp dữ liệu sau thì có Sheet chứa dữ liệu là vật tư hàng hóa, dòng làm tiêu đề cột là dòng 1

R18-5

Chọn loại dữ liệu là Danh mục hoặc Số dư hoặc Chứng từ.

Chọn loại nhập khẩu.

oNếu là nhập khẩu danh mục thì chương trình hỗ trợ nhập khẩu các danh mục: Vật tư hàng hóa, cung cụ dụng cụ, khách hàng nhà cung cấp, tài sản cố định

oNếu là nhập khẩu số dư thì chương trình hỗ trợ nhập khẩu các danh mục: Số dư ban đầu Vật tư hàng hóa, Số dư ban đầu CCDC

oNếu là nhập khẩu chứngt từ thì chương trình hỗ trợ nhập khẩu các danh mục: tiền mặt, tiền gửi, kho bạc và chứng từ nghiệp vụ khác

Nhấn <<Tiếp theo>> để chuyển sang bước ghép cột dữ liệu, bước này cho phép NSD ghép cột dữ liệu trên phần mềm với cột trên tệp Excel

R18-4

Cột bắt buộc: cho phép thiết lập bắt buộc phải ghép thông tin nào, khi tích chọn bắt buộc thiết lập thì NSD bắt buộc phải ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu, nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo. Ở đây chương trình sẽ tự chọn các thông tin bắt buộc, NSD có thể chọn thêm.

Thực hiện ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu, chương trình đã tự động ghép những cột mà có thể nhận dạng được, NSD thực hiện ghép các cột chưa được ghép

Sau khi đã ghép các thông tin, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu

R18-6

Tại bước này, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên tệp nhập khẩu. Dòng nào dữ liệu chưa hợp lệ chương trình sẽ bôi đỏ và ghi rõ thông báo lý do chi tiết

NSD có thể kiểm tra chi tiết thông tin số dư bằng cách kích chuột vào vật tư cần xem, thông tin số dư chi tiết sẽ hiển thị phía dưới

Sau khi chương trình kiểm tra xong, NSD lọc trên cột Tình trạng, nếu có cột dữ liệu không hợp lệ thì nhấn nút Sửa lại tệp dữ liệu... để mở tệp dữ liệu nhập khẩu, căn cứ vào lý do không hợp lên trên từng dòng không hợp lệ để sửa lại. Sau khi cất tệp dữ liệu nhập khẩu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu..., chương trình sẽ thực hiện kiểm tra lại tính hợp lệ của dữ liệu nhập khẩu.

R18-7

Khi tất cả các dòng dữ liệu nhập khẩu đã hợp lệ, nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu

R18-8

Đối với các dòng dữ liệu mà có dữ liệu không hợp lệ chương trình sẽ không thực hiện nhâp khẩu vào và báo nhập khẩu không thành công. Để xem lý do nhập khẩu không thành công NSD vào "Tải tệp lỗi" để xem

Nhấn Đóng để kết thúc việc nhập khẩu dữ liệu từ Excel