Kết thúc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Kết thúc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Kết thúc phiên làm việc với MISA Mimosa.NET 2014.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Kết thúc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.