Tùy chỉnh mẫu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Tùy chỉnh mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Chỉnh sửa mẫu báo cáo in ra theo nhu cầu thực tế của đơn vị trong trường hợp đơn vị sử dụng mẫu khác so với mẫu chuẩn theo quyết định.

Hướng dẫn thực hiện

      Trên màn hình tham số báo cáo, chọn mẫu báo cáo là <<Mẫu tùy biến hiển thị>>. Bấm <<Tùy chỉnh mẫu>>, chương trình hiển thị màn hình tùy chỉnh mẫu.

SuaBaoCao

Đánh dấu Ẩn các cột không muốn in lên báo cáo, bỏ đánh dấu các cột muốn hiển thị in lên báo cáo và sửa lại Tiêu đề hiển thị trên mẫu cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bấm vào các các mũi tên để thay đổi thứ tự của các cột

Trường hợp cách lấy số liệu của chỉ tiêu có thay đổi so với chỉ tiêu tương ứng trên mấu chuẩn, bấm Sửa tại cột Chọn dữ liệu hiển thị trong cột để thiết lập cách lấy số liệu cho chỉ tiêu

SuaBaoCao2

Xem trước và kiểm tra lại mẫu báo cáo thiết kế trên trang các Các cột trên báo cáo.

Trường hợp muốn cộng gộp số liệu theo các chỉ tiêu hoặc chỉnh sửa định dạng In đậm, gạch chân số tiền dòng tổng cộng, chọn trang Cộng gộp theo

SuaBaoCao1

Chọn cột cần nhóm và đánh dấu vào các tùy chỉnh định dạng tương ứng.

Bấm <<Cất mẫu>> để lưu lại các tùy chỉnh đã thực hiện.