Một số báo cáo Kho bạc

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Một số báo cáo Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định kỳ, đơn vị phải lập và nộp các báo cáo lên cấp trên.

Danh sách báo cáo phải nộp bao gồm:

 

STT

Ký hiệu

Tên báo cáo

Kỳ hạn lập báo cáo

Nơi nhận

 

 

 

 

 

 

Tài chính

Kho bạc

Cấp trên

Thống kê

1

B01-H

Bảng cân đối tài khoản

Quý, năm

 

 

x

x

2

B02-H

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Quý, năm

x

x

x

x

3

F02-1H

Báo cáo chi tiết chi hoạt động

Quý, năm

x

x

x

x

4

F02-2H

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

Quý, năm

x

x

x

x

5

01-SDKP/ĐVDT

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN

Quý, năm

x

x

x

 

6

01-SDKP/ĐVDT

Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN

Quý, năm

 

 

 

 

7

F02-3bH

Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN

Quý, năm

x

x

x

 

8

F02-3cH

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

Quý, năm

x

x

x

 

9

B03-H

Báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh

Quý, năm

x

 

x

x

10

B04-H

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

Năm

x

 

x

x

11

B05-H

Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

Năm

x

 

x

x

12

B06-H

Thuyết minh báo cáo tài chính

Năm

x

 

x

 

 

oĐối với các báo cáo kho bạc: Bảng đối chiếu mẫy số 01, 02, anh chị có thể in bằng cách sau:

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Báo cáo trên sơ đồ quy trình nghiệp vụ, chọn mẫu bào cáo cần in, chọn đầy đủ tham số báo cáo theo mong muốn, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.

Hoặc anh chị vào phân hệ Kho bạc, chọn mẫu báo cáo cần in ở góc trên bên trái, chọn đầy đủ tham số báo cáo theo mong muốn, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.

Hoặc anh chị vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02, chọn đầy đủ tham số báo cáo theo mong muốn, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.

oĐối với các báo cáo khác, anh chị vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ hoặc Kho bạc, chọn mẫu báo cáo cần in, chọn đầy đủ tham số báo cáo theo mong muốn, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.