Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem phim hướng dẫn:

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Để lập và in Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, anh chị vào phân hệ Kho bạc, đặt chuột phải vào phần Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê thanh toán thực chi.

Anh chị chọn khoảng thời gian để lấy các chứng từ phát sinh, ví dụ tháng 10. Phần mềm sẽ hiển thị tất cả các chứng từ chi hạch toán Nợ 661/ Có tài khoản liên quan, nghiệp vụ là Thực chi lên màn hình.

thuc chi

 

Anh chị có thể tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê, hoặc tích ô chọn tất cả các chứng từ. Sau đó nhấn Cất.

Tại đây anh chị có thể in Bảng kê thanh toán theo TT 161

bang ke