Kho bạc

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R21-21

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oNhận dự toán

oRút dự toán

oThanh toán tạm ứng

oCam kết chi

oĐề nghị ghi thu ghi chi