Nộp thuế TNCN

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Nộp thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

oXem phim hướng dẫn

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oHàng tháng, hàng quý khi đơn vị kê khai thuế TNCN, căn cứ vào số thuế tạm tính phải nộp đơn vị thực hiện nộp thuế cho cơ quan thuế

oCuối năm khi quyết toán thuế trường hợp tổng thuế phải nộp lớn hơn tổng thuế tạm tính thì đơn vị cũng phải nộp thuế cho cơ quan thuế

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp thế TNCN, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp:

NopTNCN

oXác định kỳ nộp thuế

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền thuế phải nộp.

oChọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

oNhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

oNhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp thuế. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng ví dụ: Nếu chọn phương thức chi là Tiền mặt thì sẽ sinh phiếu chi

NopTNCN1