Tính thuế và nộp báo cáo thuế TNCN

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Tính thuế và nộp báo cáo thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn nộp báo cáo thuế

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Hàng tháng, hàng quý

Nếu nộp theo tháng: Trước ngày 20 của tháng tiếp theo, đơn vị thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân tạm tính và nộp tờ khai 02/KK-TNCN cho cơ quan thuế

Nếu nộp theo quý: Trước ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý  và nộp tờ khai 02/KK-TNCN cho cơ quan thuế

Tại màn hình Bảng tính thuế, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Xác định kỳ tính thuế:

Tinhthue_Ct1

Chọn kỳ tính thuế bằng cách nhấn nút image289 ở ô Kỳ tính thuế.

Nhấn nút <<Tính thuế>> để chương trình bắt đầu tính thuế TNCN.

Chương trình sẽ căn cứ vào bảng lương và tất cả các bảng thu nhập không thường xuyên không trả cùng lương, khấu trừ không thường xuyên không trừ vào lương để tính thuế cho cán bộ theo quy định về thuế TNCN và trả về kết quả tính thuế.

Sau khi tính thuế xong, trên bảng tính thuế chọn in mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

R21-thue_01

 

Sau khi tính thuế xong, anh/chị thực hiên cập nhật vào bảng lương để khi trả lương cán bộ và khi hạch toán chi phí lương hạch toán được số thuế TNCN

o Cuối năm

Cuối năm đơn vị thực hiện quyết toán thuế TNCN. Đơn vị phải in mẫu "05/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân" và "05/BK-TNCN:Phụ lục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân"

Anh/chị vào báo cáo\Kho bạc\Tiền lương thực hiện in hai mẫu trên như hình phía dưới

R21-thue_02

Sau khi tính thuế xong, anh/chị thực hiên cập nhật vào bảng lương để khi trả lương cán bộ và khi hạch toán chi phí lương hạch toán được số thuế TNCN

Lên đầu trang