Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền mặt > Phiếu chi >

Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in phiếu chi khi phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc.

image758

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Chọn người nhận tiền để nộp vào tài khoản ngân hàng, kho bạc

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận tiền

Lý do chi

Lý do chi tiền

Kèm theo

Thông tin đi kèm với phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Ngày PC

Ngày phiếu chi, tức ngày phát sinh ra phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu chi sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số PC

Số phiếu chi

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc. Trang Hạch toán gồm các thông tin như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát, Nghiệp vụ, Số tiền,...

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc. Trang Thống kê gồm các thông tin như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, Đối tượng, Hoạt động sự nghiệp, Dự án, Loại quỹ, Mã thống kê,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin người nhận, địa chỉ người nhận, lý do chi tiền và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày phiếu chi và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu chi.

-       Nhập số phiếu chi.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Số tiền.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động cập nhật từ trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nhận tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người nhận, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn loại quỹ tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Loại quỹ, xuất hiện danh sách các loại quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc, NSD cũng có thể thêm mới một Phiếu chi, Phiếu chi mua vật tư hàng hóa hoặc Phiếu chi mua tài sản cố định bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.