Phiên bản R1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R1

Previous pageReturn to chapter overview

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R1

1.Đáp ứng nghiệp vụ tiền lương của đơn vị HCSN

-Tính lương, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, và các khoản trích nộp theo lương.

-Tạm tính và quyết toán thuế TNCN.

-Hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách, in Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển khoản lương và nộp các khoản bảo hiểm, công đoàn.

-Lập các chứng từ thanh toán trả lương, nộp các khoản đóng góp: bảo hiểm, kinh phí công đoàn

2.Đáp ứng các chính sách mới thay đổi của Bộ Tài Chính

-Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

3.Đáp ứng nghiệp vụ kế toán cho những đơn vị có dự án đầu tư không thành lập ban quản lý dự án theo thông tư 195/2012/TT-BTC

-Theo dõi tình hình tiếp nhận vốn, thực hiện và hoàn thành các dự án đầu tư chi tiết theo công trình, hạng mục cộng trình, cơ cấu vốn

-Cung cấp hệ thống báo cáo, phụ biểu báo cáo tài chính để đơn vị quyết toán kinh phí ngân sách các dự án đầu tư.

4.Đáp ứng nghiệp vụ quản lý ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án

-Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

-Đáp ứng việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị

5.Một số tính năng khác

-Cho phép người dùng tùy biến thiết lập hệ thống báo cáo, chứng từ theo đặc thù ngành, địa phương.

-Cho phéo theo dõi số chi chưa được duyệt năm trước và được thanh toán trong năm nay

-Cho phéo báo cáo, đối chiếu chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

-Cải tiến tốc độ thực hiện cập nhật phiên bản

-Cải tiến tốc độ thực hiện bảo trì dữ liệu