Phiên bản R2

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R2

-Cập nhật phần trích dẫn của mẫu số trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo đúng theo thông tư 185/2010/TT-BTC

-Cho phép in F02-3aH, F02-3bH theo tài khoản ngân hàng

-Cho phép tính, hạch toán chi phí lương đối với các đơn vị không khấu trừ tiền công đoàn vào lương

-Cho phép kết nối với QLTS.VN để lấy thông tin ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, tính khấu hao, hao mòn TSCĐ về hạch toán số liệu trên Mimosa.NET 2014

-Cho phép hạch toán chi phí lương trên số lương không bao gồm bảo hiểm

-Cải tiến tùy chọn tỷ lệ BH cho tất cả các bộ 1 lần không phải sửa từng tỷ lệ cho mỗi cán bộ trong danh sách cán bộ