Quy trình theo dõi theo Mã dự phòng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Nghiệp vụ đặc thù >

Quy trình theo dõi theo Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đơn vị có nhu cầu theo dõi theo Mã dự phòng, tôi thực hiện trên phần mềm như thế nào?

Để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc trong việc theo dõi theo mã dự phòng trên hệ thống TABMIS, đơn vị có thể tùy chọn theo dõi hoặc không theo dõi theo mã dự phòng.

Theo đó người dùng có thể theo dõi mã dự phòng như sau:

oVào Hệ thống\ Tùy chọn\ Nghiệp vụ\ Kho bạc\ tích chọn "Theo dõi theo Mã dự phòng". Sau đó nhấn Áp dụng, Đồng ý.

 

R37-4

 

oSau khi đã thực hiện tùy chọn, phần mềm sẽ hỗ trợ thực hiện các chức năng sau:

oKhai báo Mã dự phòng: Đơn vị vào Danh mục\ Mục lục ngân sách\ Mã dự phòng, để thêm mới các Mã dự phòng cần theo dõi của đơn vị. Tại đây đơn vị nhập đầy đủ thông tin Mã dự phòng và diễn giải để theo dõi

Vào Danh mục\ Mục lục ngân sách\ Mã dự phòng:

R37-5    

 

Nhấn nút Thêm trên thanh công cụ để thêm mới mã dự phòng, nhập thông tin Mã dự phòng và diễn giải, sau đó nhấn Cất.

R37-6                  

                                   

oNhập số dư và phát sinh theo Mã dự phòng: Tại tất cả các giao diện, phần mềm bổ sung thêm thông tin Mã dự phòng để người dùng có thể chọn khi nhập liệu. Các giá trị mã dự phòng được chọn là Mã dự phòng đã được khai báo trong danh mục và không bị tích Ngừng theo dõi.

Nhập số dư theo Mã dự phòng

R37-7

 

Nhập phát sinh theo Mã dự phòng

R37-8

 

oSau khi khai báo số dư và nhập liệu theo mã dự phòng, đơn vị có thể xem báo cáo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 trên phần mềm theo mã dự phòng, đáp ứng yêu cầu của kho bạc bằng cách:

Khi in Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02, đơn vị chọn Mẫu tùy chỉnh, nhấn Tùy chỉnh mẫu

 

R37-10

 

Bỏ tích ẩn cột mã dự phòng, đồng thời hiển thị thêm dòng Mã dự phòng trên báo cáo. Sau đó đơn vị cất mẫu, thực hiện in báo cáo.

 

R37-11

 

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị như hình:

 

R37-12

 

 

Khi theo dõi theo mã dự phòng, đơn vị còn có thể thực hiện các tính năng:

Tìm kiếm theo mã dự phòng. Tại chức năng Tìm kiếm, đơn vị có thể tìm kiếm theo tiêu chí mã dự phòng, hoặc lọc nhanh mã dự phòng ở kết quả tìm kiếm bên dưới.

Khi kết chuyển số dư cuối năm, ngoài cộng gộp theo tài khoản, bộ mục lục ngân sách, còn cộng gộp theo mã dự phòng, để đảm bảo số dư mang sang năm sau theo mã dự phòng.

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, phần mềm căn cứ số dư tài khoản theo đúng tính chất của tài khoản, và theo mã dự phòng, để người dùng không cần nhập số dư theo mã dự phòng nếu tạo mới dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm trước đã có theo dõi mã dự phòng.

Khi xuất nhập khẩu dữ liệu từ dữ liệu này sang dữ liệu khác, phần mềm cũng hỗ trợ xuất khẩu đúng thông tin mã dự phòng trên chứng từ. Đơn vị cần đảm bảo dữ liệu nhập khẩu cũng được tích theo dõi chi tiết theo mã dự phòng, và khai báo danh mục mã dự phòng giống dữ liệu được xuất khẩu để đảm bảo dữ liệu được nhập vào.