Nghiệp vụ đặc thù

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Nghiệp vụ đặc thù

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù sau:

oQuy trình ghi thu- ghi chi

oQuy trình hạch toán thu chi các hoạt động sản xuất kinh doanh

oQuy trình hạch toán thời gian chỉnh lý quyết toán

oQuy trình theo dõi theo Mã dự phòng