Quy trình hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Nghiệp vụ đặc thù >

Quy trình hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi đơn vị có phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, tôi thực hiện trên phần mềm như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ:

Thời gian chỉnh lý quyết toán là thời gian quy định cho ngân sách các cấp thực hiện các việc sau:

Hạch toán tiếp các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 31.12 trở về trước nhưng chứng từ đang luân chuyển.

Hạch toán chi ngân sách các khoản tạm ứng đã đủ điều kiện thanh toán.

Hạch toán tiếp các khoản ghi thu ghi chi, các khoản chi ngân sách thuộc nhiệm vụ chi của năm trước, nếu được chi tiếp vào niên độ ngân sách năm trước.

Đối chiếu và điều chỉnh những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán.

hmtoggle_plus1Hạch toán kế toán:

Các nghiệp vụ hạch toán kế toán trong tháng chỉnh lý quyết toán được thực hiện như đối với các chứng từ phát sinh trong năm.

hmtoggle_plus1Ví dụ:

Đơn vị đang hạch toán năm tài chính 2015. Trong tháng chỉnh lý của năm 2015 , đơn vị phát sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc chuyển trả tiền văn phòng phẩm cho công ty TNHH Thăng Long ngày 20/1/2016, số tiền 1.000.000.

Hướng dẫn nhập phát sinh và xem báo cáo tháng chỉnh lý quyết toán trên phần mềm

    Xem phim hướng dẫn

   

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Khi phát sinh chứng từ tháng chỉnh lý, anh chị vẫn thực hiện hạch toán vào các phân hệ tương ứng trên phần mềm.

Khi nhập chứng từ, anh chị lưu ý:

Ngày chứng từ: Là ngày thực tế phát sinh chứng từ đó, thông thường vào Quý 1 của năm tài chính kế tiếp, ví dụ: 20/01/2016

Ngày hạch toán: Là ngày 31/12/2015.

 

chung tu_chinh ly

 

Sau khi hạch toán các chứng từ phát sinh tháng chỉnh lý, đơn vị có thể xem báo cáo liên quan, ví dụ:

Xem riêng báo cáo tháng chỉnh lý:

Là cách xem báo cáo chỉ thể hiện số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Khi đó phần mềm căn cứ các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý, thỏa mãn điều kiện: Có ngày chứng từ thuộc quý I năm sau, ngày hạch toán là 31.12 của năm tài chính hiện hành, như đã hướng dẫn hạch toán ở trên.

Để xem riêng báo cáo tháng chỉnh lý, khi in báo cáo, ở hộp Tham số báo cáo, anh chị không cần lựa chọn thời gian, chỉ cần tích vào ô "In tháng chỉnh lý quyết toán" (như hình) là được.

 

BCD_chinh ly
 

Xem cả năm bao gồm tháng chỉnh lý.

Là cách xem báo cáo thể hiện số liệu của cả 12 tháng trong năm tài chính hiện hành và cả trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Khi đó phần mềm căn cứ các chứng từ phát sinh  thỏa mãn điều kiện: Có ngày hạch toán là từ 1.1 đến 31.12 của năm tài chính hiện hành, như vậy đã bao gồm các chứng từ của 12 tháng thông thường, và các chứng từ hạch toán trong thời gian chỉnh lý. Bằng cách xem này, anh chị có thể xem được một cách tổng quát nhất toàn bộ phát sinh của năm tài chính đó.

Để xem  báo cáo cả năm bao gồm tháng chỉnh lý, khi in báo cáo, ở hộp Tham số báo cáo, anh chị chọn kỳ báo cáo là Năm nay, đồng thời tích vào ô "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán" (như hình) là được.

 

BCD_bao gom chinh ly

 

 

 

Lên đầu trang