Phiên bản R26

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R26

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi xuất khẩu được báo cáo B03/CT-H chỉ tiêu nộp NSNN chi tiết thành Số đã nộp và số còn phải nộp

 

Chức năng này hỗ trợ anh/chị thêm mới chỉ tiêu cho báo cáo B03-H, thiết lập công thức cho chỉ tiêu mới thêm.

Để thêm mới được chỉ tiêu anh/chị vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính, chọn Báo cáo B03H- Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh (mẫu 3 hoạt động)

Đơn vị nhấn nút Sửa trên thanh công cụ để thiết lập thêm chỉ tiêu mới.

 

them CT moi

 

Đơn vị xác định trước vị trí muốn đặt chỉ tiêu mới, như trường hợp này chỉ tiêu "Số phải nộp" đặt ngay sau chỉ tiêu Nộp NSNN kỳ này, do đó anh/chị đặt chuột phải vào chỉ tiêuNộp NSNN kỳ này, chọn Thêm chỉ tiêu. Đơn vị cần đặt mã số cho chỉ tiêu là 111, nhập tên chỉ tiêu: Số đã nộp.

Để thay đổi vị trí của các chỉ tiêu trên báo cáo, đơn vị đặt chuột phải vào chỉ tiêu đó, chọn Chuyển dòng lên trên hoặc Chuyển dòng xuống dưới như mong muốn.

 

themCT moi

 

Sau khi thiết lập được các chỉ tiêu, đơn vị nhấn Cất để lưu lại.

Anh/ chị thực hiện tương tự với chỉ tiêu Số còn phải nộp.

Tiếp theo, anh/chị thiết lập công thức cho chỉ tiêu mới vừa thêm, bằng cách nhấp chuột vào cột công thức tương ứng với dòng chỉ tiêu mới. Sau đó đơn vị nhấn nút Sửa của bảng công thức bên dưới để thực hiện lập công thức.

 

b03

 

Sau khi thiết lập, đơn vị nhấn Cất để lưu lại công thức.

Đối với các đơn vị cấp dưới của Tổng kiểm toán Nhà nước, MISA đã đóng gói mẫu báo cáo theo yêu cầu (tách chỉ tiêu Nộp NSNN thành hai chỉ tiêu là Số đã nộpSố còn phải nộp), anh/chị chỉ cần vào Tiện ích\Khắc phục lỗi, nhập mã 2114, nhấn Cập nhật để có mẫu báo cáo theo yêu cầu

 

cap nhat BC

 

Trường hợp anh/chị muốn thay đổi công thức các chỉ tiêu thì vào Tiện ích\Thiết lập công thức\Thiết lập công thức báo cáo B03-H để thiết lập công thức theo mong muốn.

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo B03/CT-H và B04/CT-H chi tiết theo nguồn khoản nhằm mục đích tổng hợp số liệu lên phụ lục 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 chi tiết theo nguồn, chương, khoản

 

 Tại các đơn vị mong muốn in các phụ lục 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 chi tiết theo từng nguồn, khoản đến đối chiếu số liệu dễ dàng. Để đáp ứng được yêu cầu đơn vị chủ quản thì khi xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên các báo cáo dùng để lập phụ biểu trên (B03/CT-H và B04/CT-H) phải chi tiết theo nguồn, khoản

Yêu cầu này không làm thay đổi thao tác của anh/chị trên MISA Mimosa.NET 2014 (Anh/chị vẫn vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính để xuất khẩu báo cáo). Tuy nhiên, khi đơn vị chủ quản nhập khẩu vào sẽ hiển thị được chi tiết theo nguồn, khoản