Phiên bản R36

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R36

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn xem công nợ theo chương trình mục tiêu và chi tiết theo loại khoản để thuận tiện cho việc đối chiếu công nợ của từng kế toán viên

Phiên bản này cho phép đơn vị có thể theo dõi công nợ phải trả theo chương trình mục tiêu/dự án và theo loại khoản. Để thực hiện theo dõi công nợ chi tiết theo các yếu tố trên, đơn vị thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản. Đơn vị tìm đến các tài khoản chi tiết theo công nợ phải trả cần theo dõi theo Chương trình mục tiêu (CTMT)/ Dự án và Loại khoản, ví dụ: 3311, 3318... Đơn vị tích đúp lên, tích chọn Chi tiết theo "Loại khoản", "CTMT, dự án"

 

R36-5

 

Bước 2: Để nhập số dư ban đầu (nếu có) cho các tài khoản trên, đơn vị lưu ý chọn thêm thông tin CTMT/ Dự án và Loại khoản tương ứng

 

R36-6

 

Bước 3: Khi nhập phát sinh liên quan đến các tài khoản công nợ, đơn vị cũng nhập chi tiết theo CTMT/ Dự án và Loại khoản

 

R36-7

 

Bước 4: Khi cần xem báo cáo công nợ, đơn vị vào Báo cáo\ Mua hàng\ Sổ chi tiết công nợ phải trả hoặc Tổng hợp công nợ phải trả, chọn các tham số báo cáo tương ứng cần xem:

 

R36-8

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có thể thống kê vật tư xuất cho bộ phận sử dụng nào theo bộ phận sử dụng mà mình mong muốn thống kê để báo cáo nhanh hơn thuận tiện sử dụng hơn

Trên phần mềm đã có báo cáo Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng, đơn vị có thể xem tại Báo cáo\ Vật tư hàng hóa\ Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng. Tuy nhiên báo cáo chỉ hỗ trợ xem theo tất cả các phòng ban.

Phiên bản này cho phép đơn vị chủ động lựa chọn phòng ban để xem báo cáo.

Khi xem, đơn vị có thể chọn một phòng ban, nhiều phòng ban hoặc tất cả các phòng ban tại đơn vị.

Để chọn phòng ban, đơn vị tích chọn tham số phòng ban tương ứng trên tùy chọn tham số báo cáo

 

R36-11

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn mẫu đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (mẫu số 01-SDKP/ĐVDT, 02-SDKP/ĐVDT) thể hiện theo nguồn kinh phí hoạt động riêng và nguồn xây dựng cơ bản riêng để đối chiếu với 2 phòng khác nhau ở kho bạc

Để đáp ứng yêu cầu đối chiếu nguồn kinh phí hoạt động riêng, nguồn xây dựng cơ bản riêng, phiên bản này cho phép đơn vị có thể chọn nhiều nguồn khi xem báo cáo đối chiếu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

Theo đó khi cần xem báo cáo thể hiện các nguồn thuộc Nguồn kinh phí hoạt động, đơn vị có thể tích chọn nhiều nguồn, ví dụ: Kinh phí tự chủ, Kinh phí không tự chủ... Để xem báo cáo thể hiện riêng nguồn Xây dựng cơ bản, đơn vị chọn các nguồn thuộc nhóm nguồn này.

Cách chọn tham số nguồn trên báo cáo:

 

R36-9

 

hmtoggle_plus1Cập nhật mẫu Uỷ nhiệm chi BIDV

Phiên bản này cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới của ngân hàng BIDV trên phần mềm. Mẫu này sẽ thay thế cho mẫu Ủy nhiệm chi của ngân hàng BIDV trên phần mềm đã có trước đây.

Theo đó ở mẫu mới có một số điểm thay đổi so với mẫu cũ như sau:

1.Thêm ký hiệu trên cùng góc bên phải : C004/O 2012 (14.8 cm x 21 cm)

2.Bỏ thông tin địa chỉ của người hưởng

3.Phần dành cho ngân hàng bỏ gạch giữa các ô

Mẫu mới hiển thị trên phần mềm như sau:

 

R36-10