Phiên bản R37

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R37

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn mẫu đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (mẫu số 01-SDKP/ĐVDT, 02-SDKP/ĐVDT) thể hiện được mã dự phòng để đáp ứng yêu cầu kho bạc sử dụng mã dự phòng trên hệ thống TABMIS

Để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc trong việc theo dõi theo mã dự phòng trên hệ thống TABMIS, phiên bản này cho phép đơn vị có tùy chọn theo dõi hoặc không theo dõi theo mã dự phòng.

Theo đó người dùng có thể theo dõi mã dự phòng theo các bước chi tiết Tại đây.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn xem lại là đã cập nhật những mã báo cáo nào, nếu cập nhật mã báo cáo/chứng từ xong muốn lấy lại mẫu mặc định một cách dễ dàng thuận tiện nhất

Hiện tại phần mềm có nhiều mã sửa lại báo cáo chứng từ cho khách hàng, các báo cáo này có thể là sửa lại cách lấy số liệu, hoặc hình thức thể hiện, để cho phù hợp với yêu cầu của từng loại hình khách hàng khác nhau hoặc theo từng yêu cầu của các kho bạc địa phương.

Phiên bản này cho phép đơn vị tra cứu lại lịch sử cập nhật mã báo cáo trên dữ liệu, nhằm cập nhật lại (nếu cần) trong trường hợp cài lại máy, thay máy.

Để tra cứu lịch sử cập nhật, đơn vị vào Tiện ích\ Khắc phục lỗi. Tại đây đơn vị chọn tab 2.Lịch sử để xem lại nhật ký cập nhật.

Tại mỗi mã cập nhật, đơn vị có thể xem phần Diễn giải bên dưới để xem mô tả về mẫu được cập nhật.

 

R37-9

 

Sau khi xem mô tả, nếu cần cập nhật lại mẫu, đơn vị chuyển sang tab 1.Cập nhật, nhập mã tương ứng để cập nhật lại mẫu.

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có thể đối chiếu giữa bảng kê chứng từ mua vào/bán ra với số liệu phát sinh trên Tài khoản 31131 và 33311

Tại các đơn vị có phát sinh thuế GTGT đầu vào, đầu ra, định kỳ tháng hoặc quý, đơn vị thực hiện lập bảng kê thuế trên phần mềm. Trong một số trường hợp số liệu trên bảng kê thuế đầu vào/đầu ra và số liệu phát sinh thuế trên tài khoản thuế GTGT đầu vào/đầu ra không khớp nhau.

Phiên bản này hỗ trợ người dùng đối chiếu giữa sổ cái tài khoản và bảng kê thuế của kỳ tương ứng, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện nguyên nhân và chỉnh sửa sai sót (nếu có)

Để thực hiện đối chiếu, đơn vị vào Báo cáo\ Thuế\ Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái.

 

R37-1

 

Tại đây đơn vị chọn kỳ cần đối chiếu, chọn tài khoản cần đối chiếu. Đơn vị có thể tùy chọn tích hoặc không tích ô "Chỉ hiển thị các dòng có phát sinh chênh lệch".

Khi không tích chọn "Chỉ hiển thị các dòng có phát sinh chênh lệch", phần mềm sẽ hỗ trợ đối chiếu và hiển thị tất cả các dòng định khoản phát sinh trên sổ cái và hóa đơn tương ứng trên bảng kê, người dùng có thể nhìn khái quát phát sinh sổ cái và bảng kê trong kỳ.

Khi tích chọn "Chỉ hiển thị các dòng có phát sinh chênh lệch", phần mềm sẽ hỗ trợ đối chiếu tất cả các dòng định khoản phát sinh trên sổ cái và hóa đơn tương ứng trên bảng kê, tìm các dòng có chênh lệch và chỉ hiển thị các dòng hạch toán và hóa đơn chênh lệch đó để người dùng dễ dàng kiểm soát phần sai sót (nếu có) và chỉnh sửa.

R37-2

 

Anh/chị lưu ý:

Khi chọn Tài khoản cần đối chiếu, chương trình sẽ căn cứ sổ cái tài khoản đó và bảng kê thuế tương ứng loại tài khoản được chọn trong kỳ.

Ví dụ: Khi chọn TK 33311, phần mềm sẽ đối chiếu sổ cái tài khoản 33311 và bảng kê thuế GTGT đầu ra đã lập trong kỳ được chọn đối chiếu.

 

R37-3

Căn cứ số liệu hiển thị tại cột Chênh lệch, đơn vị tích vào chứng từ (bên Sổ cái) hoặc số hóa đơn (bên Thuế) để đối chiếu tìm nguyên nhân.