Phiếu thu tiền khách hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Bán hàng > Thu tiền mặt >

Phiếu thu tiền khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in phiếu thu tiền khách hàng của đơn vị.

image964

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nộp

Chọn người nộp tiền trong danh sách. Trong trường hợp người nộp chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người nộp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Lý do nộp

Lý do nộp tiền mua hàng của khách hàng

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với phiếu thu tiền khách hàng

Ngày PT

Ngày phiếu thu tức ngày phát sinh ra phiếu thu tiền khách hàng hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu thu tiền khách hàng sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số PT

Số phiếu thu tiền khách hàng

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ thu tiền khách hàng  như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nguồn, Chương, Mục, Tiểu mục, Cấp phát và Nghiệp vị  có liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ thu tiền khách hàng của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Phiếu thu tiền khách hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát

-       Nhập thông tin người nộp, địa chỉ người nộp, lý do nộp tiền và thông tin kèm theo.

-       Hệ thống tự động cập nhật ngày hiện hành cho các cột Ngày PT và Ngày HT, tuy nhiên NSD có thể chọn lại ngày phiếu thu tiền khách hàng và ngày hạch toán bằng cách nhấn mũi tên image906 bên phải các mục tương ứng. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày Phiếu thu tiền khách hàng.

-       Hệ thống tự động cập nhật số phiếu thu.

      Nhập thông tin chi tiết

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập các thông tin về số tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nộp tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người nộp, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn loại quỹ tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Loại quỹ, xuất hiện danh sách các loại quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Phiếu thu tiền khách hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Phiếu thu tiền khách hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.