Hàng bán trả lại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Bán hàng > Hàng bán trả lại >

Hàng bán trả lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ Hàng bán trả lại của đơn vị.

chtu_hangbantralai

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khách hàng

Chọn khách hàng trong danh sách. Trong trường hợp khách hàng chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người nộp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của khách hàng

Mã số thuế

Mã số thuế của khách hàng

Đại diện

Người đại diện của khách hàng

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ Hàng bán trả lại

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với chứng từ Hàng bán trả lại

Ngày CT

Ngày chứng từ tức ngày phát sinh ra phiếu Hàng bán trả lại hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong hàng bán trả lại sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ Hàng bán trả lại hiện thời

Số PN

Số phiếu nhập kho

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ thu tiền khách hàng  như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nguồn, Chương, Mục, Tiểu mục, Cấp phát và Nghiệp vị  có liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng.

2. Thuế, giá vốn

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hàng bán trả lại của đơn vị như Mã hàng, Diễn giải, Thuế suất, Tiền thuế, TK thuế, Đơn giá vốn, Tiền vốn, TK kho, TK giá vốn

3. MLNS

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ hàng bán trả lại như Mã hàng, Diễn giải, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ

4. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hàng bán trả lại của đơn vị như Mã hàng, Diễn giải, Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Mã thống kê

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Hàng bán trả lại

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát

-       Nhập thông tin Khách hàng, địa chỉ khách hàng, mã số thuế, đại diện, diễn giải và thông tin kèm theo.

-       Hệ thống tự động cập nhật ngày hiện hành cho các cột Ngày CT và Ngày HT, tuy nhiên NSD có thể chọn lại ngày chứng từ hàng bán trả lại và ngày hạch toán bằng cách nhấn mũi tên image906 bên phải các mục tương ứng. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ hàng bán trả lại.

-       Hệ thống tự động cập nhật số phiếu nhập kho.

      Nhập thông tin chi tiết

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập các thông tin về số tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thuế, giá vốn:

-       Các thông tin Mã hàng, Diễn giải, Thuế suất, TK thuế, TK kho được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn Thuế suất bằng cách nhấn nút image289 ở cột Thuế suất, xuất hiện danh sách các loại thuế suất, tiến hàng chọn thuế suất phù hợp.

-    Sau khi nhập thuế suất, cột Tiền thuế sẽ được tự động tính.

-       Nhập Đơn giá vốn, Tiền vốn.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ.

Trang MLNS:

-       Các thông tin Mã hàng, Diễn giải được cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Các thông tin Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát được cập nhật ngầm định theo Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn đơn vị\Thiết lập ngầm định, người dùng có thể thay đổi lại các Nguồn, Chương, Khoản bằng cách nhấn vào nút image289 .

-    Cột Nghiệp vụ mặc định là Giảm thu.

-       Nhập Mục, Tiểu mục.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Mã hàng, Diễn giải được cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Hàng bán trả lại

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Hàng bán trả lại

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.