Sắp xếp lại Số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Bán hàng >

Sắp xếp lại Số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nội dung

Cho phép NSD sắp xếp lại số thứ tự của các hóa đơn theo một trật tự hay quy luật nào đó, để tạo sự thuận lợi cho NSD trong việc quản lý chứng từ.

image967

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Sắp xếp lại số hóa đơn

-       Tích chọn những chứng từ cần sắp xếp lại số hóa đơn

-       Chọn các thông tin cần thiết như: Chọn ngày phát sinh hóa đơn, Loại chứng từ (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng) cần sắp xếp lại số hóa đơn, sau đó tiến hành Thiết lập định dạng số hóa đơn.

§   Tiền tố: Ký hiệu đầu tiên của số chứng từ mới. Ví dụ: AB

§   Hậu tố: Ký hiệu cuối cùng của số hóa đơn mới.

§   Giá trị bắt đầu: Số thứ tự đầu tiên của Số hóa đơn mới cần sắp xếp. Ví dụ: Muốn sắp xếp số hóa đơn mới bắt đầu là AB001 thì NSD để Giá trị bắt đầu là 1.

§   Độ dài phần số của hóa đơn: Là số chữ số sau phần chữ của Số hóa đơnmới. Ví dụ: NSD muốn để phần số của Số hóa đơn mới là 5 chữ số (AB00001) thì sẽ nhập vào phần này giá trị là 5.

-       Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần trên, NSD kích chuột vào nút “Sắp xếp lại số hóa đơn” tại cột Số hóa đơn mới sẽ hiển thị ra toàn bộ Số hóa đơn mới đã được sắp xếp theo thứ tự.

-       Nhấn nút “Cất” để sắp xếp toàn bộ số háo đơn theo yêu cầu mới. Chương trình sẽ hiển thị màn hình số hóa đơn đã được sắp xếp lại.

-       Nhấn nút “Đóng” để hoàn tất việc Sắp xếp lại số hóa đơn.

Lưu ý: Trong trường hợp NSD không muốn sử dụng số chứng từ sắp xếp, mà muốn quay lại sử dụng số chứng từ ban đầu thì kích chuột vào nút “Lấy dữ liệu”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.