Cập nhật báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Cập nhật báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

- Đối với một số báo cáo đặc thù có ít đơn vị sử dụng, chương trình không sinh thêm một mẫu đặc thù mới mà thực hiện copy mẫu báo cáo vào thư mục Report của chương trình và thực hiện chạy Scrip.

- Để NSD không phải thao tác nhiều thao tác, chương trình bổ sung chức năng Cập nhật báo cáo, Chức năng này thực hiện đồng thời hai thao tác copy mẫu báo cáo vào thư mục Report và thực hiện chạy Scrip giúp NSD không phải thao tác nhiều.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-  Vào menu Tiện ích\Cập nhật báo cáo

Tien_ich_Cap_nhat_bao_cao01

- Chương trình xuất hiện hộp thoại Cập nhật báo cáo

Tien_ich_cap_nhat_bao_cao02

- NSD chọn tệp cần cập nhật báo cáo

Tien_ich_cap_nhat_bao_cao03

- Chương trình hiển thị thông tin liên quan đến mẫu báo cáo được cập nhât

+ Đơn vị yêu cầu: Hiển thị tên đơn vị yêu cầu

+ Phiên ban đáp ứng: Hiển thị phiên ban đáp ứng yêu cầu

+ Nội dung: Nội dung chi tiết cua vấn đề. VD: Bổ sung giấy rút dự toán (PGD Tri Tôn), thay thế vào mẫu Giấy rút dự toán (Triệu Phong).Với diễn giai này sau khi cập nhật báo cáo mẫu Giấy rút dự toán (Triệu Phong) sẽ không còn và thay thế vào đó là mẫu giấy rút dự toán (PGD Tri Tôn)

- Nhấn <<Cập nhật>> để bắt đầu cập nhật báo cáo đã chọn

- Nhấn <<Hủy bỏ>> để thoát khỏi chức năng