Thiết lập công thức cho báo cáo B03-H

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Thiết lập báo cáo tài chính >

Thiết lập công thức cho báo cáo B03-H

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng này cho phép NSD tự thiết lập công thức cho báo cáo B03-H mẫu 3 hoạt động.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để thiết lập chỉ tiêu anh/chị vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính, chọn Báo cáo B03H- Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh (mẫu 3 hoạt động)

Đơn vị nhấn nút Sửa trên thanh công cụ để thiết lập thêm chỉ tiêu mới, hoặc sửa, xóa các chỉ tiêu có sẵn.

 

them CT moi

 

Nếu thêm mới các chỉ tiêu, đơn vị xác định trước vị trí muốn đặt chỉ tiêu mới, sau đó đặt chuột phải vào chỉ tiêu xác định ở trên chỉ tiêu mới, chọn Thêm chỉ tiêu. Đơn vị cần đặt mã số cho chỉ tiêu, nhập tên chỉ tiêu.

Đơn vị cũng có thể xóa các chỉ tiêu đã thiết lập, bằng cách đặt chuột phải, chọn Xóa chỉ tiêu.

Để thay đổi vị trí của các chỉ tiêu trên báo cáo, đơn vị đặt chuột phải vào chỉ tiêu đó, chọn Chuyển dòng lên trên hoặc Chuyển dòng xuống dưới như mong muốn.

 

themCT moi

 

Sau khi thiết lập được các chỉ tiêu, đơn vị nhấn Cất để lưu lại.

Tiếp theo, anh/chị thiết lập công thức cho chỉ tiêu mới thêm, bằng cách nhấp chuột vào cột công thức tương ứng với dòng chỉ tiêu mới. Sau đó đơn vị nhấn nút Sửa của bảng công thức bên dưới để thực hiện lập công thức.

 

lap CT

 

Sau khi thiết lập, đơn vị nhấn Cất để lưu lại công thức.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Lấy thiết lập mặc định

Cho phép NSD lấy lại thiết lập mặc định cho toàn bộ báo cáo. Trong trường hợp NSD đang thực hiện sửa công thức của một chỉ tiêu nào đó thì không thực hiện được chức năng này. Để thực hiện được thì NSD phải thoát khỏi thao tác sửa.

Nạp

Cho phép làm mới các thiết lập

Giúp

Xem trợ giúp

Đóng

Thoát khỏi chức năng Thiết lập báo cáo tài chính

Mã số

Mã số của các chỉ tiêu trong báo cáo

Chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu trong báo cáo

Công thức

Công thức tương ứng với từng chỉ tiêu trong báo cáo

Cất

Thực hiện lưu giữ lại các thiết lập công thức đã được sửa

Sửa

Nhấn Sửa để đồng ý sửa chỉ tiêu được chọn

Hoãn

Hoãn lại các thao tác vừa sửa. Cho phép lấy lại công thức trước khi sửa của chỉ tiêu đó

- Ban đầu chương trình hiển thị công thức mang đi của từng chỉ tiêu trong báo cáo

- NSD kiểm tra công thức chi tiết của từng chỉ tiêu

- Chọn chỉ tiêu cần sửa. Khi chọn chỉ tiêu cần sửa NSD có thể nhìn thấy tên của chỉ tiêu được hiện lên tiêu đề của Grid chi tiết phía dưới

- Nhấn <<Sửa>> để chấp nhận sửa công thức của chỉ tiêu được chọn

Ở Grid sửa công thức của chỉ tiêu, chương trình hiển thị toàn bộ các chỉ tiêu cấu thành công thức.

Dấu: Cho phép chọn dấu cộng "+" hoặc dấu trừ "-"

Công thức: Chọn công thức cần thiết lập, Chương trình mặc định các giá trị công thức: DNDK, DCDK, PSNO, PSCO, PSDU,  ...

Tài khoản: Chọn tài khoản cần thiết lập. Chương trình hiển thị tất cả các tài khoản được sử dụng trong dữ liệu

Tài khoản đối ứng: Trong trường hợp NSD chọn công thức là PSDU hoặc LKDU thì cần phải khai báo thêm thông tin tài khoản đối ứng

Nghiệp vụ: Cho phép chọn nghiệp vụ tương ứng với công thức được chọn

Cấp phát: Cho phép chọn cấp phát tương ứng với cấp phát được chọn

- Nhấn <<Cất>> để lưu lại thông tin đã sửa.

- Trong trường hợp NSD muốn lấy lại thiết lập mặc định cho toàn bộ báo cáo thì nhấn chuột vào "Lấy lại thiết lập mặc định"


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.