Khởi tạo dữ liệu kế toán

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi tạo dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

Làm sao để tôi Tạo được dữ liệu kế toán trên MISA Mimosa.NET 2014?

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1Khi tôi đang sử dụng MISA Mimosa.NET 2012

o Xem phim hướng dẫn

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Sau khi anh/chị khởi động chương trình anh/chị vào Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2014 chương trình hiển thị màn hình "Chuyển đổi dữ liệu lên Mimosa.NET 2014". Anh/chị thực

hmtoggle_plus1Khi tôi chưa sử dụng phần mềm kế toán nào

o Xem phim hướng dẫn

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

  hmtoggle_plus1 Khi đơn vị đang dùng một phần mềm kế toán khác, cần chuyển dữ liệu sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2014