Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm DAS sang MISA Mimosa.NET 2014

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Khởi tạo dữ liệu kế toán >

Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm DAS sang MISA Mimosa.NET 2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Đơn vị đã đang sử dụng phần mềm DAS, làm sao để chuyển sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2014?

Để chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm DAS sang MISA Mimosa.NET 2014, đơn vị cần thao tác qua 4 bước như sau:

hmtoggle_plus1 Bước 1: Xuất khẩu Danh mục từ dữ liệu DAS ra file .XML

Anh/ chị vào Start\ Program\ MISA Mimosa.NET 2014\ MISA Mimosa.NET 2014 Tools\ MISA Mimosa.NET 2014 Exporter.exe, như đường link được mô tả theo hình bên dưới:

 

B1_ XK danh muc

 

Màn hình Xuất khẩu dữ liệu kế toán hiển thị, mô phỏng 4 bước để thực hiện xuất khẩu dữ liệu kế toán. Anh/chị nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo:

 

B1_2

 

Tại đây, Anh/chị chọn nguồn dữ liệu cần xuất khẩu, bao gồm:

oTên phần mềm xuất khẩu: Dynamic Accounting System (DAS).

oĐường dẫn đến thư mục:  Anh/ chọn đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu DAS

 

B1_3

 

Anh/chị nhấn Ok, sau đó chọn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Tại bước chọn dữ liệu xuất khẩu, Anh/chị tích chọn ô "Danh mục" để chọn xuất khẩu toàn bộ các danh mục từ phần mềm DAS, hoặc anh chị tích chọn các danh mục cần xuất khẩu ra.

Sau đó anh/chị nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước kế tiếp.

 

B1_4

 

Tại bước chọn đích xuất khẩu, anh/chị chọn đường dẫn đến thư mục chứa file .XML. Anh/ chị lưu ý nhớ đường dẫn này, để chọn đến khi nhập khẩu vào MISA Mimosa.NET 2014, đường dẫn đến Thư mục chứa dữ liệu không chứa dấu tiếng Việt, để đảm bảo việc lưu dữ liệu xuất khẩu không bị lỗi.

Cuối cùng anh chị nhấn nút Thực hiện và chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện xuất khẩu.

 

B1_5

 

Sau khi thực hiện xuất khẩu dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết kết quả thực hiện để đơn vị theo dõi:

Anh/chị nhấn Đóng để kết thúc thao tác xuất khẩu danh mục từ DAS ra file .XML

 

 

B1_6

 

 

hmtoggle_plus1 Bước 2: Xuất khẩu chứng từ từ phần mềm DAS ra file Excel

Anh/ chị vào Start\ Program\ MISA Mimosa.NET 2014\ MISA Mimosa.NET 2014 Tools\ MISA Mimosa.NET 2014 Export Excel như đường link được mô tả theo hình bên dưới:

 

B2_XK chung tu

 

Màn hình Xuất khẩu dữ liệu kế toán hiển thị, mô phỏng các bước để thực hiện xuất khẩu dữ liệu kế toán. Anh/chị nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo:

 

 

B2_2

 

 

Tại đây, Anh/chị chọn nguồn dữ liệu cần xuất khẩu, bao gồm:

oTên phần mềm xuất khẩu: Dynamic Accounting System (DAS).

oĐường dẫn lưu dữ liệu: Đường dẫn đến thư mục chứa tệp dữ liệu của phần mềm DAS

oĐường dẫn lưu tệp Excel:  Anh/chị chọn đường dẫn đến thư mục chứa file Excel xuất khẩu ra

Sau đó anh/chị nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước kế tiếp.

 

B2_3

 

 

Tại đây, anh/chị sẽ nhìn thấy các loại chứng từ được xuất khẩu. Phần mềm chỉ hỗ trợ việc xuất khẩu các loại chứng từ có trong danh sách. Đối với các loại chứng từ khác, anh/chị lưu ý nhập lại vào phần mềm để đảm bảo dữ liệu được đầy đủ.

Anh/ chị nhấn Thực hiện và chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện xuất khẩu.

Sau khi xuất khẩu, màn hình hiển thị kết quả xuất khẩu để đơn vị theo dõi.

Anh/ chị nhấn Kết thúc để hoàn thành việc xuất khẩu chứng từ từ DAS ra Excel.

 

B2_4

 

 

 

hmtoggle_plus1 Bước 3: Tạo dữ liệu kế toán mới trên MISA Mimosa.NET 2014, đồng thời nhập khẩu danh mục từ file .XML đã xuất khẩu từ DAS

Anh/ chị mở phần mềm MISA, nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác đăng nhập vào dữ liệu

Anh/ chị vào Tệp, chọn Nhập khẩu dữ liệu kế toán từ tệp .xml vào dữ liệu kế toán mới.

 

B3_1

 

Ở bước này, anh/chị đồng thời vừa tạo dữ liệu kế toán mới trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014, vừa nhập khẩu file .XML đã xuất khẩu từ bước 1 làm thông tin ban đầu của dữ liệu.

Tại phần Tệp dữ liệu nhập khẩu: Anh/ chị nhấn vào nút "Chọn tệp" để chọn đến thư mục chứa file Danh mục đã xuất khẩu ở bước 1 dưới dạng .XML

Tại phần Dữ liệu kế toán mới:

oMáy chủ: Anh/chị chọn máy chủ trên MISA Mimosa.NET 2014, mặc định là .\MISAMIMOSA2014

oDữ liệu kế toán: Anh/ chị đặt tên dữ liệu tùy ý theo yêu cầu quản lý, anh/ chị lưu ý đặt không có dấu tiếng Việt.

oNơi lưu: Anh/chị chọn đến thư mục lưu file dữ liệu gốc, thông thường anh/chị nên đặt ở ổ D hoặc E của máy tính.

 

DT_B3-1

 

Anh/chị nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Tại đây, anh chị nhập thông tin của đơn vị. Các trường chứa dấu (*) là các trường bắt buộc nhập. Nếu anh/chị đã đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014, thì phần mềm tự động lấy lên một số thông tin trên giấy phép sử dụng, anh/chị cần nhập các thông tin còn lại.

Sau đó anh chị nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

 

B3_3

 

 

Ở bước này, anh/chị chọn các Thiết lập ngầm định cho đơn vị như: nguồn, chương, loại, khoản. Với một dữ liệu, anh/chị có thể sử dụng đồng thời nhiều nguồn, chương, loại, khoản khác nhau. Việc khai báo Thông tin ngầm định giúp anh/chị khai báo các thông tin thường sử dụng của đơn vị, giúp cho việc nhập liệu vào phần mềm được nhanh chóng.

Sau đó anh/chị nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

 

B3_4

 

 

Bước này cho phép anh/ chị lựa chọn thêm các tùy chọn của đơn vị như: hạch toán thuế giá trị gia tăng, lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho. Anh/ chị lưu ý chọn đúng tùy chọn của đơn vị để việc nhập liệu được thuận tiện.

Sau đó anh/chị nhấn Tiếp tục để chuyển bước kế tiếp.

 

B3_5

 

Tại bước chọn Ngày hạch toán, anh/chị chọn ngày bắt đầu muốn nhập dữ liệu vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2014. Ví dụ: Năm 2015 đơn vị mới mua phần mềm MISA Mimosa.NET 2014, nhưng đơn vị muốn chuyển cả các dữ liệu phát sinh từ năm 2014 trên phần mềm DTSoft vào dữ liệu này, thì anh/ chị chọn ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2014.

Sau đó anh/chị nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước kế tiếp.

 

B3_6

 

Ở bước Tùy chọn nhập khẩu, anh/ chị chọn các Danh mục muốn nhập khẩu vào phần mềm. Thông thường anh/chị nên tích chọn hết để nhập khẩu toàn bộ danh mục.

Sau đó anh/chị chọn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

 

B3_7

 

 

Sau khi nhập khẩu, phần mềm hiển thị kết quả nhập khẩu. Để xem chi tiết các chứng từ thất bại và nguyên nhân, anh/ chị nhấn vào nút Chi tiết.

 

 

B3_8

 

Anh/chị xem chi tiết kết quả nhập khẩu, xác định các danh mục nhập khẩu không thành công và nguyên nhân. Nếu nguyên nhân là Trùng mã, thì có thể trong dữ liệu của anh/chị đã được nhập khẩu các đối tượng đó từ một danh mục khác, và đã có trong dữ liệu, do đó anh/chị không cần nhập bù nữa.

Anh/chị nhấn Đóng để kết thúc việc nhập khẩu danh mục từ file .XML

 

B3_9

 

 

 

hmtoggle_plus1 Bước 4: Nhập khẩu chứng từ từ file Excel đã xuất khẩu từ DAS vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2014

Sau khi hoàn thành bước 3, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập dữ liệu kế toán mà anh/chị vừa tạo. Hoặc anh/chị vào Tệp\ Mở dữ liệu kế toán, chọn dữ liệu anh/chị vừa tạo và nhập khẩu, nhấn Đồng ý để đăng nhập.

Tiếp theo, anh chị vào Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu từ Excel...

 

B4_1

 

 

Tại bước Chọn tệp nguồn, anh chị chọn như sau:

oLoại dữ liệu: Anh/ chị tích chọn: Chứng từ

oĐường dẫn đến tệp dữ liệu: Anh/chị chọn đến file Excel vừa xuất khẩu ở bước 2

oChọn sheet chứa dữ liệu: Anh/chị chọn một sheet trong file excel đã xuất khẩu. Mỗi sheet tương ứng với một loại chứng từ đã được xuất khẩu ra.

Phần mềm sẽ tự động tích chọn Loại chứng từ cần nhập khẩu tương ứng với sheet chứa dữ liệu anh chị vừa chọn.

Anh/chị chỉ cần nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước kế tiếp.

 

B4_2

 

Vì đã sử dụng file Xuất khẩu từ phần mềm DAS sang phần mềm MISA mà MISA cung cấp, nên tại bước Ghép dữ liệu, phần mềm tự động ghép các cột excel với các cột dữ liệu trên phần mềm.

Anh/chị kiểm tra lại rồi nhấn Tiếp theo.

 

B4_3

 

 

Tại bước Kiểm tra dữ liệu, phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra file dữ liệu cần nhập khẩu. Nếu dữ liệu bị lỗi, phần mềm sẽ đánh dấu đỏ kèm nguyên nhân lỗi, anh/chị có thể sửa lại tệp bằng cách nhấn nút Sửa tệp dữ liệu, sau đó nhấn Kiểm tra lại dữ liệu.

Khi dữ liệu đã được kiểm tra thành công, anh/chị nhấn nút Tiếp theo để tiến hành nhập khẩu.

 

B4_4

 

Sau khi nhập khẩu, phần mềm hiển thị Kết quả nhập khẩu.

Nếu có bản ghi nhập khẩu không thành công, phần mềm sẽ hiển thị số lượng bản ghi, đồng thời có nút "Xem chi tiết" để anh/chị có thể kiểm tra nguyên nhân cụ thể.

Sau khi sửa lại file Excel theo thông báo, anh/chị có thể nhập khẩu lại tuần tự các bước nhỏ của Bước 3 để nhập khẩu tiếp những chứng từ chưa được nhập khẩu vào phần mềm.

Anh/chị nhấn Đóng để hoàn thành việc nhập khẩu chứng từ.

 

B4_5

 

Sau khi nhập khẩu, anh/chị vào Tiện ích\ Bảo trì dữ liệu, chọn thời gian từ đầu dữ liệu, tích chọn "Ghi sổ các chứng từ đang bỏ ghi" và nhấn Thực hiện để chương trình bảo trì, ghi sổ các chứng từ vừa nhập khẩu, đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.