Bán hàng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R23-BH

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oBán hàng chưa thu tiền

oBán hàng thu tiền ngay

oThu tiền khách hàng