Trả tiền nhà cung cấp

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Mua hàng >

Trả tiền nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi thanh toán tiền nợ nhà cung cấp tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKế toán lập hồ sơ rút dự toán chuyển khoản cho nhà cung cấp gửi kho bạc nơi giao dịch. Hồ sơ rút dự toán bao gồm:

        ​+ Giấy rút dự toán chuyển khoản

        + Bảng kê chứng từ thanh toán

oCăn cứ vào hồ sơ rút dự toán, kho bạc thực hiện chuyển tiền từ tài khoản dự toán của đơn vị vào tài khoản của nhà cung cấp

oKế toán nhận lại liên giấy rút và thực hiện ghi sổ kế toán, đồng thời cập nhật sổ công nợ nhà cung cấp

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 331

oTài khoản có:

Rút dự toán chuyển khoản ngay cho nhà cung cấp thì định khoản vào các tài khoản 461, 462, 441

Dùng tiền gửi để chuyển cho nhà cung cấp thì định khoản vào tài khoản 112

Dùng tiền mặt để chuyển cho nhà cung cấp thì định khoản vào tài khoản 111

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 25/07/2015 đơn vị  thực hiện chuyển khoản trả cho công ty dược phẩm Nam Hà số tiền đã mua vật tư Bông y tế trước đó, tổng tiền nợ là 10.000.000, chuyển bằng nguồn ngân sách tỉnh, tiểu mục 6254.

Hướng dẫn thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp

                 Xem phim hướng dẫn

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Sau khi khai báo xong anh/chị vào phân hệ Mua hàng\Trả tiền nhà cung cấp, đặt chuột phải chọn hình thức trả tiền. Như ví dụ trên anh chị chọn Trả qua chuyển khoản kho bạc.

 

R23-MH08

 

Chương trình xuất hiện màn hình chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp

Anh chị nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Ở phần chi tiết, anh chị nhập định khoản, chọn nguồn, chương, loại khoản, mục tiểu mục.

 

R23-MH10

 

Kiểm tra các thông tin cần thiết và nhất <Cất> để lưu giữ chứng từ

Tại đây anh chị có thể in Giấy rút dự toán ngân sách.

 

Lên đầu trang