Hóa đơn bán hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Bán hàng > Bán hàng chưa thu tiền >

Hóa đơn bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in hóa đơn bán hàng của đơn vị.

image962

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khách hàng

Chọn khách hàng trong danh sách. Trong trường hợp khách hàng chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới khách hàng ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của khách hàng

Mã số thuế

Mã số thuế của khách hàng

Đại diện

Thông tin về người đại diện cho khách hàng

Diễn giải

Thông tin giải thích kèm theo hóa đơn bán hàng

Ngày HĐ

Ngày hóa đơn tức ngày phát sinh ra hóa đơn bán hàng hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong hóa đơn bán hàng sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ký hiệu HĐ

Ký hiệu của hóa đơn bán hàng

Số HĐ

Số PX

Số hóa đơn bán hàng

Số phiếu xuất kho hàng bán

Loại HĐ

Loại hóa đơn. Chương trình đã tích hợp sẵn 4 loại hóa đơn cơ bản là: Không có hóa đơn, hóa đơn thông thường, hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT không thuế

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ bán hàng của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thuế, MLNS và Thống kê như Mã hàng, Diễn giải …, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Số lượng hàng bán, Đơn giá, ĐVT, Thành tiền, TK Có và TK Nợ …có liên quan đến việc hạch toán bán hàng.

2. Thuế, giá vốn

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc tính thuế cho hàng bán ra của đơn vị. Ngoài các thông tin dùng chung với các trang khác thì trang Thuế gồm các thông tin về Thuế suất, Tiền thuế, TK thuế, Giá vốn, Tiền vốn, TK kho.

3. MLNS

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến MLNS được sử dụng trong quá trình hạch toán bán hàng của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Mã hàng, Diễn giải, …, trang MLNS gồm các thông tin về Chương, Nguồn, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

4. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ bán hàng của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Mã hàng, Diễn giải …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Hóa đơn bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát

-       Chọn hoặc nhập thông tin về khách hàng

-       Nhập các thông tin khác có liên quan đến khách hàng bao gồm địa chỉ và mã số thuế, người đại diện của khách hàng và thông tin diễn giải nếu có.

-       Hệ thống tự động cập nhật ngày hiện hành cho các trường Ngày HĐ và Ngày HT, tuy nhiên NSD có thể chọn lại ngày chứng từ và ngày hạch toán bằng cách nhấn mũi tên image906 bên phải các mục tương ứng. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Hệ thống tự động cập nhật số hóa đơn và số phiếu xuất.

-       NSD có thể chọn loại hóa đơn bằng cách nhấn mũi tên image906 bên phải mục Loại HĐ và chọn loại tương ứng.

-       Nhập ký hiệu hóa đơn vào mục Ký hiệu HĐ.

      Nhập thông tin chi tiết

Trang Hàng tiền:

-       Nhập hoặc chọn hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã hàng.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập các thông tin về số lượng, đơn giá, đơn vị tính cho từng mặt hàng bán ra, hệ thống tự động tính số tiền tương ứng với số lượng và đơn giá đã nhập.

Trang Thuế, giá vốn:

-       Các thông tin về Mã hàng, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Hệ thống tự động cập nhật các thông tin có liên quan đến thuế theo số liệu mà NSD đã nhập vào khi khai báo hàng hóa trong danh mục, tuy nhiên NSD có thể chọn các thông tin có liên quan bằng cách nhấn nút image289 ở các cột thông tin tương ứng như Thuế suất, TK thuế, TK kho các thông tin còn lại NSD cũng có thể nhập trực tiếp các thông tin vào các cột tương ứng.

-       Các cột Thành tiền đều được thiết lập tính tự động.

Trang MLNS:

-       Các thông tin về Mã hàng, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng khách hàng bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin khách hàng, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Hóa đơn bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Hóa đơn bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.