Lập bảng kê mua vào

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế >

Lập bảng kê mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập bảng kê các chứng từ liên quan đến thuế đầu vào đã nhập và lập kê thuế GTGT đầu vào.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Lập bảng kê mua vào, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến việc hạch toán thuế của đơn vị.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như: Tháng, Năm, Doanh số mua, Tiền thuế.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image975

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng kê mua vào. Để thêm mới Bảng kê mua vào, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Bảng kê mua vào được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image828 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Bảng kê mua vào được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn Bảng kê mua vào cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       In: Cho phép in Bảng kê mua vào. Để thực hiện chức năng In, Chọn Bảng kê mua vào cần in sau đó kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn “In”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.