Điều chỉnh cam kết chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Cam kết chi >

Điều chỉnh cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Chức năng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hợp đồng một cách hợp lý, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện lập phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Điều chỉnh số liệu cam kết chi, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi được chọn ở màn hình danh sách.

R38-11

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chỉnh cam kết chi. Để thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image712 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Phiếu điều chỉnh cam kết chi. Để xem Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, chọnPhiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image713 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi. Để xóa chứng từ, chọn Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       In: Cho phép in danh sách Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2014 MISA JSC. All rights reserved.