Phục hồi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Phục hồi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép phục hồi dữ liệu kế toán đã được sao lưu trước đó một cách đơn giản, nhanh chóng. NSD có thể chọn phục hồi dữ liệu đè lên dữ liệu kế toán đang có, hoặc phục hồi dữ liệu thành một dữ liệu kế toán mới.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Phục hồi nhanh, xuất hiện hộp hội thoại:

image370

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên DLKT

Tên dữ liệu kế toán được phục hồi

Tệp phục hồi

Tên và đường dẫn tới tệp phục hồi (bắt buộc chọn)

Chọn bản sao lưu trong danh sách để phục hồi

Cho phép chọn bản sao lưu trong danh sách các bản sao lưu của tệp phục hồi được chọn

Phục hồi

Phục hồi tệp sao lưu đã chọn

Huỷ bỏ

Không thực hiện thao tác phục hồi dữ liệu

-       Chọn hoặc đặt tên cho dữ liệu kế toán được phục hồi.

-       Nhấn nút image368 để chọn đường dẫn tới tệp phục hồi.

-       Chọn bản sao lưu để phục hồi trong danh sách.

-       Nhấn nút << Phục hồi >>.

-       Xuất hiện cảnh báo phục hồi, chọn <<Yes>>.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để kết thúc việc phục hồi dữ liệu.

image371

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.