Thông tin dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Thông tin dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Hiển thị các thông tin về dữ liệu kế toán đang mở, các thông tin này được thiết lập khi thực hiện thao tác tạo dữ liệu kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại:

image372

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán

Thông tin về nơi lưu dữ liệu và phiên bản của dữ liệu kế toán hiện tại

Thông tin kế toán

Các thông tin về Chế độ kế toán, Chế độ ghi sổ, Ngày khóa sổ,…

Thông tin đơn vị

Thông tin về ngành, đơn vị và loại hình hoạt động của đơn vị

Thông tin người dùng

Thông tin về NSD hiện tại

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.