Nhập khẩu dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

\MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép nhập khẩu các danh mục và số dư ban đầu đã được xuất ra bằng chương trình Xuất khẩu dữ liệu kế toán MISA Mimosa.NET 2014 vào dữ liệu kế toán hiện thời trong MISA Mimosa.NET 2014.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại Nhập khẩu gồm 04 bước:

      Bước 1: Chọn tệp nguồn

image373

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đường dẫn…

Đường dẫn đến tệp được chọn để nhập khẩu (Tệp này phải được xuất khẩu ra bằng chương trình Xuất khẩu dữ liệu kế toán)

Thông tin dữ liệu

Thông tin về nguồn dữ liệu, phiên bản,… của dữ liệu được chọn để nhập khẩu

Tiếp tục

Tiếp tục thao tác nhập khẩu dữ liệu

Hủy bỏ

Ngừng thao tác nhập khẩu dữ liệu

-       Chọn tệp cần nhập khẩu rồi nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước 2.

      Bước 2: Chọn dữ liệu

image374

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn dữ liệu…

Chọn dữ liệu cần nhập khẩu, bao gồm danh mục và số dư ban đầu

Tiếp tục

Tiếp tục thao tác nhập khẩu dữ liệu

Về trước

Quay lại bước 1

Hủy bỏ

Ngừng thao tác nhập khẩu dữ liệu

-       Tích chọn các dữ liệu cần nhập khẩu rồi nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước 3.

      Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

image375

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra dữ liệu được chọn để nhập khẩu. Kết quả kiểm tra sẽ được trình bày theo cả dạng tổng hợp và chi tiết về: số lượng đã kiểm tra, số lượng không hợp lệ, số lượng hợp lệ.

In kết quả

In kết quả kiểm tra dữ liệu

Lưu kết quả

Lưu kết quả kiểm tra dữ liệu

Thực hiện

Thực hiện việc nhập khẩu dữ liệu

Về trước

Quay lại bước 2

Hủy bỏ

Ngừng thao tác nhập khẩu dữ liệu

-       Sau khi hệ thống kiểm tra dữ liệu, kết quả kiểm tra sẽ hiển thị trên màn hình. NSD có thể in hoặc lưu kết quả này, sau đó nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc nhập khẩu dữ liệu.

      Bước 4: Thực hiện nhập khẩu

image376

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kết quả

Kết quả thực hiện nhập khẩu thành công

Tên danh mục

Tên danh mục đã được nhập khẩu thành công

Số lượng thành công

Số đối tượng nhập khẩu thành công trong từng danh mục

Số lượng thất bại

Số đối tượng nhập khẩu thất bại trong từng danh mục

In kết quả

In kết quả nhập khẩu dữ liệu

Lưu kết quả

Lưu kết quả nhập khẩu dữ liệu

Chi tiết

Xem chi tiết kết quả nhập khẩu dữ liệu

Đóng

Đóng hộp hội thoại

-       Sau khi hệ thống thực hiện nhập khẩu và hiển thị kết quả, NSD có thể xem, in hoặc lưu kết quả này, sau đó nhấn nút <<Đóng>> để kết thúc việc nhập khẩu dữ liệu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.