Tham số in sổ chi phí sản xuất chung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in sổ chi phí sản xuất chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ  chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc Sổ  chi phí sản xuất chung, NSD chọn mục Sổ kế toán\S73-H: Sổ chi phí sản xuất chung

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image481

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Mã mục

Chọn mã mục cần xem hoặc in báo cáo

Tên mục

Chọn tên mục cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, nguồn trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Tài khảon, xuất hiện danh sách Tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần in và nhấn vào tài khoản đó.

-       Chọn Mã mục: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của mã mục cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các mã mục, NSD có thể chọn nhanh tất cả các mã mục bằng cáchFt tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.