Tham số in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       NSD vào Báo cáo/Sổ kế toán/Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

-       Kích đúp chuột vào Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới hoặc kích chuột vào Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới, sau đó nhấn nút <<Xem>>, chương trình xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo:

image1292

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để xem hoặc in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Mã đối tượng

Mã đối tượng cần xem hoặc in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Tên đối tượng

Tên đối tượng cần xem hoặc in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô tài khoản, xuất hiện danh sách tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần in và nhấn vào tài khoản đó.

-       Chọn đối tượng: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái của từng đối tượng công nợ, NSD có thể chọn nhanh tất cả các đối tượng bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.