Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính để nhập khẩu vào hệ thống Quản lý ngân sách của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\ Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS, xuất hiện hộp hội thoại:

image377

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo: Quý I, II, III, IV (bắt buộc chọn)

Nơi lưu tệp

Chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu (bắt buộc chọn)

Xuất khẩu

Thực hiện việc xuất khẩu dữ liệu

Hủy bỏ

Không thực hiện việc xuất khẩu dữ liệu

-       Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo.

-       Nhấn nút image378 để chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> để xuất khẩu dữ liệu theo các thiết lập trên.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.