Tùy chọn không in kinh phí XDCB

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu báo cáo tài chính >

Tùy chọn không in kinh phí XDCB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép lựa chọn xuất khẩu hoặc không xuất khẩu số liệu kinh phí xây dựng cơ bản trên 02 báo cáo B02-H (Phần I) và (Phần II): Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

R39-7

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo: Quý I, II, III, IV (bắt buộc chọn)

Năm báo cáo

Chọn năm báo cáo tài chính muốn xuất khẩu (bắt buộc chọn)

Tên báo cáo

Tên báo cáo tài chính

Về trước

Chuyển về màn hình liền trước đó

Tùy chọn xuất khẩu

Chọn chế độ cần xuất khẩu cho báo cáo

Tiếp tục

Chuyển về màn hình liền sau đó

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo tài chính để xuất khẩu

-       Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo.

-       Chọn Năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

-       Chọn báo cáo tài chính cần xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 bên trái tương ứng với báo cáo tài chính cần xuất khẩu. NSD có thể chọn nhanh tất cả các báo cáo tài chính để xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 trên thanh tiêu đề Tên báo cáo.

-       Chọn báo cáo B02 - H Phần I: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng B02 - H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng hoặc, sau đó kích chuột vào ô màu xanh bên phải, hiển thị hộp thoại Tùy chọn xuất khẩu:

Xk_TuyChon

+   Nếu tích chọn vào ô vuông Không in kinh phí XDCB thì khi xuất khẩu, số liệu sẽ không lấy phần kinh phí XDCB.

+   Nếu không tích chọn vào ô vuông Không in kinh phí XDCB thì khi xuất khẩu, số liệu sẽ lấy cả phần kinh phí XDCB.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đồng ý

Đồng ý với Tùy chọn xuất khẩu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn Tùy chọn xuất khẩu

-       Nhấn <<Đồng ý>> để hoàn thành thao tác tùy chọn xuất khẩu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.