Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD xuất khẩu danh mục, số dư, số phát sinh từ một dữ liệu nhằm mục đích nhập khẩu tệp được xuất ra vào dữ liệu khác

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Xuat_xml_01

-       Chương trình xuất hiện hộp thoại

Xuat_xml_02

-       Chọn dữ liệu cần xuất khẩu ra tệp .xml

-       Tại mục đường dẫn lưu tệp .xml NSD kích chuột vào biểu tượng image387 để chọn đường dẫn lưu tệp .xml xuất ra

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để từ chối thực hiện xuất khẩu ra tệp .xml

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để chấp nhận thực hiện xuất khẩu ra tệp .xml

-    Sau khi thực hiện xuất khẩu chương trình hiển thị hộp thoại thông báo thành công và cho phép NSD lựa chọn mở thư mục chứa tệp vừa xuất khẩu

Xuat_xml_03

-       Nhấn nút <<Yes>> để chấp nhận thực hiện mở thư mục

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để từ chối

Chú ý:

1.Đối với các Loại chứng từ: Bảng kê, Kết chuyển chuyển số dư đầu năm, kết chuyển số dư cuối năm, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Chứng từ ghi sổ, Bảng kê thuế mua vào, Bảng kê thuế bán ra chương trình không thực hiện chức năng xuất khẩu, nhập khẩu chứng từ. NSD sau khi nhập khẩu chứng từ có thể sử dụng các tính năng của chương trình là có thể lập được các chứng từ này.

2.Trong quá trình xuất khẩu Số dư và số phát sinh chương trình không tự động xuất khẩu danh mục. Vì vậy, để quá trình nhập khẩu được thành công với số lượng bản ghi lớn, NSD nên xuất khẩu đồng thời danh mục. Ví dụ: NSD cần xuất khẩu từ dữ liệu A và nhập khẩu vào dữ liệu B chứng từ nhập kho có số chứng từ là NK01 của VPP. Tuy nhiên, trong dữ liệu B không khai báo vật tư VPP => khi đó nhập khẩu sẽ thất bại. Để nhập khẩu thành công NSD cần thực hiện khai báo VPP trong dữ liệu B hoặc khi xuất khẩu chứng từ Nhập kho thì NSD đồng thời xuất khẩu danh mục Vật tư và thực hiện nhập khẩu bình thường.

3.Đối với Dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá đích danh khi thực hiện xuất khẩu chứng từ xuất kho VTHH thì NSD vui lòng xuất khẩu cùng lúc cả Số dư VTHH và các chứng từ nhập kho trước đó (Phiếu chi mua VTHH, Chi tiền gửi mua VTHH, Chuyển khoản mua VTHH, hóa đơn mua hàng, Nhập kho).

4.Đối với dữ liệu của đơn vị tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động khi thực hiện xuất khẩu chương trình sẽ ẩn tất cả các chứng từ trong phân hệ kho bạc và các chứng từ chuyển khoản từ như: Chuyển khoản kho bạc mua VTHH, Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ, Chuyển khoản kho bạc trả lương, Chuyển khoản kho bạc thanh toán bảo hiểm, Chuyển khoản kho bạc trả tiền nhà cung cấp.

5.Đối với dữ liệu của đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình sẽ ẩn toàn bộ chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng và một số chứng từ thuộc phân hệ mua hàng như Chi tiền gửi trả nhà cung cấp, Phiếu chi trả nhà cung cấp, Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp.

6.Đối với dữ liệu của đơn vị không theo dõi quản lý kho khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình tự động ẩn toàn bộ các chứng từ thuộc phân hệ Vật tư hàng hóa

7.Đối với dữ liệu của đơn vị không sử dụng lương khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình tự động ẩn toàn bộ các chứng từ thuộc phân hệ Lương.

 

 

 

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.