Sửa Nhóm tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Nhóm tài khoản >

Sửa Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Sửa cho phép NSD sửa thông tin chi tiết của nhóm tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn nhóm tài khoản cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image564

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản nhất về nhóm tài khoản

Mã nhóm

Mã của nhóm tài khoản (không thể sửa)

Tên nhóm

Tên của nhóm tài khoản (bắt buộc nhập)

Tính chất

Tính chất của nhóm tài khoản là Dư Nợ, Dư Có hay Lưỡng tính (bắt buộc nhập)

Chi tiết theo

Xác định có theo dõi những tài khoản thuộc nhóm hiện thời chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Quỹ tiền,... hay không. Nếu những tài khoản thuộc nhóm hiện thời cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.

Ví dụ: Những tài khoản thuộc nhóm tài khoản 211 cần theo dõi chi tiết theo TSCĐ, NSD tích chọn ô TSCĐ. Khi đó, mỗi khi hạch toán có sử dụng các tài khoản như TK 2111, 2112, 2113…, NSD bắt buộc phải chọn TSCĐ mới có thể ghi sổ được chứng từ.

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi nhóm tài khoản

Cất

Lưu các thông tin vừa sửa đổi

Hủy bỏ

Không lưu các thông tin vừa sửa đổi

-       Sửa các thông tin cần thiết về nhóm tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin vừa sửa đổi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.