Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Danh mục Tài khoản gồm 05 danh mục con: Hệ thống tài khoản, Nhóm tài khoản, Tài khoản kết chuyển, Tài khoản ngầm địnhĐịnh khoản tự động.

image552

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.