Nhóm tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản >

Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Danh mục Nhóm tài khoản thiết lập sẵn các nhóm tài khoản được sử dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản\Nhóm tài khoản, xuất hiện màn hình Nhóm tài khoản gồm 03 cột:

      Mã nhóm tài khoản: Hiển thị mã số của từng nhóm tài khoản.

      Tên nhóm tài khoản: Hiển thị tên của từng nhóm tài khoản.

      Tính chất: Hiển thị tính chất của từng nhóm tài khoản là Dư nợ, Dư có hay Lưỡng tính.

image563

Tại màn hình danh sách Nhóm tài khoản, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Sửa Nhóm tài khoản

Nạp

In Nhóm tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.