Thêm mới Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Thêm mới Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới Nguồn kinh phí để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image584

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên nguồn kinh phí

Tên của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Thuộc nguồn kinh phí

Xác định nguồn kinh phí hiện thời thuộc nguồn tổng hợp nào

Tính chất

Xác định tính chất của nguồn kinh phí. Các tính chất được khai báo trong menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí sẽ hiển thị tại đây.

Mã nguồn NSNN

Phân loại nguồn gốc hình thành nguồn ngân sách nhà nước:

- Nếu là “Nguồn chi từ vốn trong nước”, mã số là 01.

- Nếu là “Nguồn chi từ vốn ngoài nước”, mã số là 50 và nếu đủ điều kiện thì sẽ được chi tiết từng nhà tài trợ theo các giá trị từ 51 đến 98.

Cấp phát ngầm định

Xác định hình thức cấp phát ngầm định của nguồn kinh phí, ví dụ: Dự toán, Lệnh chi, Hiện vật,…

Mã số cấp NS

Mã số cấp ngân sách của nguồn kinh phí (Nếu NSD muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS thì bắt buộc phải khai báo thông tin này)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Nguồn kinh phí

Cất

Lưu Nguồn kinh phí mới

Hủy bỏ

Không lưu Nguồn kinh phí mới

-       Nhập Tên nguồn kinh phí, Tính chất và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhập Mã số cấp NS nếu NSD muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Nguồn kinh phí mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.