Mục lục ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

MISA Mimosa.NET 2014 thiết lập sẵn hệ thống mục lục ngân sách theo quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 02/6/2008. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi các thông tin này khi cần thiết.

Danh mục Mục lục ngân sách bao gồm: Tính chất nguồn kinh phí, Nguồn kinh phí, Chương, Loại khoản, Nhóm mụcMục/Tiểu mục.

image580

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.