Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép hạch toán theo nhiều Nguồn kinh phí. NSD có thể sử dụng danh mục Nguồn kinh phí được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2014, hoặc có thể xây dựng danh mục Nguồn kinh phí theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, xuất hiện màn hình Nguồn kinh phí gồm 05 cột:

      Tên nguồn: Tên của nguồn kinh phí.

      Tính chất: Tính chất của nguồn kinh phí, ví dụ: KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

      Mã số ngân sách: Mã số ngân sách của nguồn kinh phí (Chỉ tiêu này nhằm phục vụ việc xuất khẩu dữ liệu ra chương trình Quản lý Ngân sách).

      Cấp phát ngầm định: Hình thức cấp phát ngầm định của nguồn kinh phí, ví dụ: Dự toán, Lệnh chi, Hiện vật,…

      Ngừng theo dõi: Cho biết nguồn kinh phí đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image583

Tại màn hình danh sách Nguồn kinh phí, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Nguồn kinh phí

Sửa Nguồn kinh phí

Xóa Nguồn kinh phí

Tìm kiếm Nguồn kinh phí

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Nguồn kinh phí

Chuyển nguồn

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.