Thêm mới Mục/Tiểu mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục >

Thêm mới Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Mục/Tiểu mục để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mục/Tiểu mục, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image596

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại

Xác định loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục

Mã

Mã của chỉ tiêu thêm mới (bắt buộc nhập)

Thuộc (nhóm/tiểu nhóm/mục)

Xác định chỉ tiêu thêm mới thuộc Nhóm, Tiểu nhóm hay Mục nào. Ô này sẽ thay đổi hoặc không xuất hiện tùy theo NSD chọn loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục (bắt buộc nhập)

Tên

Tên của chỉ tiêu thêm mới

Nhóm mục chi

Xác định chỉ tiêu thêm mới có thuộc một trong các nhóm mục chi theo quy định của Nhà nước hay không. Ví dụ: Các mục 6000, 6050, 6100 thuộc nhóm mục I - Chi thanh toán cá nhân. Các mục 6500, 6550, 6600 thuộc nhóm mục II - Chi nghiệp vụ chuyên môn.

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Mục/Tiểu mục

Cất

Lưu Mục/Tiểu mục mới

Hủy bỏ

Không lưu Mục/Tiểu mục mới

-       Chọn Loại cho Mục/Tiểu mục mới.

-       Nhập Mã, Thuộc (Nhóm/tiểu nhóm/mục).

-       Nhập các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Mục/Tiểu mục mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.