Mục/Tiểu mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các Mục/Tiểu mục theo quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. Tuy nhiên khi có thông tư, hướng dẫn mới bổ sung hay sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách, NSD có thể thêm mới, sửa đổi, xóa các Mục/Tiểu mục này sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục, xuất hiện màn hình Mục/Tiểu mục gồm 03 cột:

      Mã mục/tiểu mục: Mã số của Mục/Tiểu mục.

      Tên mục/tiểu mục: Tên của Mục/Tiểu mục.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Mục/Tiểu mục đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image595

Tại màn hình danh sách Mục/Tiểu mục, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Mục/Tiểu mục

Sửa Mục/Tiểu mục

Xóa Mục/Tiểu mục

Tìm kiếm Mục/Tiểu mục

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Mục/Tiểu mục

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.