Thêm mới Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại quỹ >

Thêm mới Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới loại quỹ vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại quỹ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image635

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại quỹ

Mã các loại quỹ tiền của đơn vị (bắt buộc nhập)

Tên loại quỹ

Tên các loại quỹ tiền của đơn vị (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại quỹ

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi loại quỹ

Cất

Lưu Loại quỹ mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại quỹ mới

-       Nhập Mã loại quỹ, Tên loại quỹ và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Loại quỹ mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.