Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các loại quỹ tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo có liên quan đến tiền chi tiết theo từng quỹ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Loại quỹ, xuất hiện màn hình Loại quỹ gồm 03 cột:

      Mã loại quỹ: Mã các loại quỹ tiền của đơn vị.

      Tên loại quỹ: Tên các loại quỹ tiền của đơn vị.

      Ngừng theo dõi: Cho biết loại quỹ đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image634

Tại màn hình danh sách Loại quỹ, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Loại quỹ

Nhân bản Loại quỹ

Sửa Loại quỹ

Xóa Loại quỹ

Nạp

In Loại quỹ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.