Nhân bản Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại quỹ >

Nhân bản Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một loại quỹ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với loại quỹ khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Loại quỹ cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Loại quỹ với tất cả thông tin của loại quỹ gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Loại quỹ mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Loại quỹ mới.

Xem thêm

Thêm mới Loại quỹ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.