Thêm mới Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại công cụ dụng cụ >

Thêm mới Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Loại công cụ dụng cụ để tiện cho công tác quản lý công cụ dụng cụ của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại công cụ dụng cụ, kích chuột phải chọn “Thêm”, xuất hiện hộp hội thoại:

image624

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định loại công cụ dụng cụ tổng hợp

Cất

Lưu Loại công cụ dụng cụ mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại công cụ dụng cụ mới

-       Nhập Mã loại, Tên loại công cụ dụng cụ.

-       Chọn Loại công cụ dụng cụ tổng hợp nếu cần.

-       Nhấn nút <<Cất>>, khi đó Loại công cụ dụng cụ mới sẽ xuất hiện trên cây Loại công cụ dụng cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.