Sửa Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại công cụ dụng cụ >

Sửa Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về loại công cụ dụng cụ cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại công cụ dụng cụ, kích chọn loại cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, xuất hiện hộp hội thoại Sửa Loại công cụ dụng cụ.

-       Sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Loại công cụ dụng cụ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.